Privatumo politika
Atnaujinta: 2023 m. kovo 31 d.

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip advokatų kontora Deveikis ir partneriai bei konkretų pavedimą vykdantis advokatas ar teisininkas (toliau – Kontora arba Mes) tvarko Kontoros klientų ar (ir) potencialių klientų, jų darbuotojų, partnerių, šeimos narių, susijusių ar suinteresuotų asmenų, galutinių naudos gavėjų ar lankytojų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų, jų darbuotojų ar atstovų (toliau – Jūs) informaciją, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – Asmens duomenys), Jums lankantis Kontoros interneto svetainėje https://www.deveikis.eu (toliau – Interneto svetainė), Kontoros socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose (Law Firm Deveikis & Partners > Linkedin), susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat Kontorai vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, iš kur šiuo asmens duomenis gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Mes laikome, kad naudodamiesi Mūsų Interneto svetaine, Jūs sutinkate su visomis Privatumo politikos nuostatomis – tiek bendrosiomis Interneto svetainės, tiek slapukų politikos (Privatumo politikos VI skyrius), pateikiate asmens duomenų valdytojams savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti su joje pateikiama informacija.

I.     APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Jūsų duomenų valdytojas yra advokatų kontora Deveikis ir partneriai, kurios advokatas Audrius Deveikis darbo vietą yra įsteigęs nuotoliniu būdu, el. p. adresas: office@deveikis.eu, kontaktinis telefono numeris +370 617 88799.

II.   DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR SUSIJUSI INFORMACIJA

Kontora tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais:

a)     Teisinių paslaugų teikimo ar (ir) administravimo tikslais:

Duomenų kategorijos

Kliento ar (ir) potencialaus kliento bei kliento atstovų, darbuotojų, kitų su kliento pavedimais susijusių asmenų vardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, tarnybinė padėtis, banko sąskaitos numeris, suteiktų teisinių paslaugų laikas, trukmė, suteiktų teisinių paslaugų suma, mokesčių mokėtojo informacija, išrašytos sąskaitos ir jose nurodyta informacija, kita mokėjimų informacija, elektroninio susirašinėjimo istorija, bet kokia kita informacija, kuri buvo gauta / pateikta mums teikiant teisines paslaugas

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Teisės aktų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinio teisinių paslaugų suteikimo Jums momento, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų ar (ir) viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.

 

b)     Užklausų, prašymų administravimo tikslais:

Duomenų kategorijos

Bet kokie asmens duomenys pateikti Kontorai bet kuriuo metu – parašant elektroniniu paštu, užpildant užklausą Interneto svetainėje, skambinant telefonu ar atvykus į Kontorą

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Teisėto intereso pagrindu – saugomi 2 (dvejus) metus po užklausos ar prašymo gavimo.

 

Pasirašius sutartį su Kontora – saugomi šios Privatumo politikos dalyje „Teisinių paslaugų teikimo ar (ir) administravimo tikslais“ nurodyta tvarka.

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų

 

c)       Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslais

Duomenų kategorijos

Kliento ar (ir) potencialaus kliento bei kliento atstovų, darbuotojų, galutinių naudos gavėjų, jų šeimos narių ir kitų su kliento pavedimais susijusių asmenų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), informacija ar Klientas/ jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis ir kiti duomenys

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Teisės aktų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinio teisinių paslaugų suteikimo Jums momento, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų ar (ir) viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.

 

d)     Sutartinių santykių su tiekėjais ir partneriai (kontrahentais) vykdymo tikslais:

Duomenų kategorijos

Kontorai paslaugas teikiančių, prekes tiekiančių ar partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (fizinių asmenų) vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys, susiję su Kontora susijusius sutarties vykdymu

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi tol, kol tęsiasi sutartis.

Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų ar (ir) trečiųjų asmenų

 

e)     Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimo, tobulinimo tikslais:

Duomenų kategorijos

IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas Interneto svetainėje, demografiniai duomenys, unikalus ID ir kiti duomenys

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami.Daugiau informacijos apie slapukus Privatumo politikos VII skyriuje

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų

 

f)       Tiesioginės rinkodaros tikslais:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo, nebent Jūs atšaukiate savo sutikimą anksčiau.

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų

 

g)       Socialinių tinklų (Linkedin) paskyrų valdymo ir administravimo tikslais:

Duomenų kategorijos

Jūsų socialinio tinko paskyros pavadinimas, profilio nuotrauka, komentarai, patiktukai (angl. likes), Jūsų užklausų turinys

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Mūsų teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi tol, kol galioja mūsų ar Jūsų socialinio tinklo paskyra, nebent išreikštumėte norą ištrinti mūsų socialinių tinklų paskyrose esančius Jūsų duomenis anksčiau

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų ar (ir) trečiųjų asmenų – socialinių tinklų paslaugų teikėjų

 

h)     Kandidatų atrankos vykdymo tikslais:

Duomenų kategorijos

Kandidato vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie darbinę, profesinę patirtį ir kita CV, motyvaciniame laiške pateikta bei pokalbių (susirašinėjimo) su kandidatu metu sužinota informacija

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi tol, kol galioja atranka į kandidato poziciją, nebent kandidatas atšaukia sutikimą anksčiau; jeigu kandidatas duoda atskirą sutikimą, asmens duomenys gali būti saugomi 1 metus nuo atrankos pabaigos dienos

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų ar (ir) trečiųjų asmenų

 

i)       Renginių organizavimo ir vykdymo tikslais:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, pareigos, organizacijos pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atvaizdas (jei renginio metu fiksuojamas)

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ar

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) ir (ar)

Mūsų teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenys saugomi 5 metus nuo konkretaus renginio pasibaigimo momento. Tuo atveju, jeigu asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo konkretaus renginio pasibaigimo momento arba tol, kol galios Jūsų sutikimas

 

Duomenys gaunami iš

Jūsų ar (ir) trečiųjų asmenų

 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR KONTOROS ĮSIPAREIGOJIMAI

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Kontora asmens duomenis tvarko teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, Kontora siekia, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Kontora nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones ir tvarkydama duomenis įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Kontora vadovaujasi žemiau nurodytais principais:

a)     Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principu, kuris reiškia, kad asmens duomenys Jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

b)     Tikslo apribojimo principu, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais.

c)       Duomenų kiekio mažinimo principu, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi.

d)     Tikslumo principu, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, atnaujinami. Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, jog asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.

e)     Saugojimo trukmės apribojimo principu, kuris reiškia, kad asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomens yra tvarkomi.

f)       Vientisumo ir konfidencialumo principu, kuris reiškia, kad asmens duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ar organizacines priemones taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo ar neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu:

-         teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai, arba

-         užsienio šalies (valstybės) teisininkams partneriams ar specialios srities specialistams (pavyzdžiui, auditoriams, inžinieriams, turto vertintojams, bankininkams, vertybinių popierių makleriams, vertėjams ar pan.), kaip tai numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su Klientu, arba

-         tretiesiems asmenims prieš kuriuos Klientas yra atstovaujamas, arba

-         kitiems Kontoros teisininkams ir (arba) personalui ar Kontorą aptarnaujantiems asmenims, arba

-         trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjus, vertėjus, kurjerius ir kitius paslaugų teikėjus, jei to pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Kontora gali atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia Kontorai paslaugas, t. y. IT paslaugų teikėjams, auditoriams, konsultantams, ir tvarko Jūsų duomenis Kontoros, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Kontoros nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei Kontora privalo tai padaryti pagal įstatymą arba siekdama apginti savo teises ar interesus.

V.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:

(i)       duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems Mūsų paslaugų Jums teikimą, ir

(ii)     su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba

(iii)   Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

(iv)   egzistuoja kiti BDAR numatyti pagrindai, sąlygos ir reikalavimai.

 

VI. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Tuo atveju, kai lankotės Interneto svetainėje, Kontora gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų Interneto svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kai naudojate naršyklę Kontoros Interneto svetainei pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir Kontoros Interneto svetainę) gali veikti netinkamai.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

Jei nenorite, kad Jūsų informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelio naršyklių (Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera) palaikoma paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Kad pašalintumėte slapukus iš savo išmanaus įrenginio, turėsite pasiskaityti naudojimosi instrukciją.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukų valdymą apsilankykite adresu:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/. 

Čia rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad tam Jūsų kompiuteryje įrašomas vadinamasis atsisakymo slapukas. Jei jį panaikinsite, interesais pagrįsta reklama jums bus rodoma vėl.

VII.             TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Interneto svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines. Sekdami tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas. Šioms svetainėms bei jose esančioms privatumo politikoms mes faktiškai negalime daryti jokios įtakos bei neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už asmens duomenų rinkimą per šias svetaines (pavyzdžiui, kontaktinių ar vietos duomenų rinkimą). Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jose suteikiamomis paslaugomis.

VIII.           DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:

(i)       tai yra būtina, kad Kontora galėtų apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

(ii)     esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;

(iii)   Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

(iv)   rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

(v)     esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

IX. JŪSŲ TEISĖS

Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

a)     Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)

Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

b)     Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)

Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.

c)       Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).

d)     Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

e)     Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

f)       Teisė prieštarauti, kai asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais.

Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais:

·       telefonu: +370 617 88788;

·       el. paštu: office@deveikis.eu; 

g)       Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją.

Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais:

·       telefonu: +370 617 88788;

·       el. paštu: office@deveikis.eu;

·       bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“;

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

h)     Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)

Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius.

Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

X.   ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

XI. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: office@deveikis.eu.

Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.

Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.

XII.             MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:

Advokatų kontora Deveikis ir partneriai

El. p. adresas: office@deveikis.eu

Kontaktinis telefono numeris: +370 617 88799

XIII.           PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2023 m. kovo 31 d.

Mes turime teisę visiškai ar iš dalies keisti šios Privatumo politikos nuostatas. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Interneto svetainėje ir įsigalioja nuo jų paskelbimo. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką ir susipažinti su Privatumo politikos pakeitimais.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.